ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI I.C.BRATIANU
 
U.A.T COMUNA I.C. BRATIANU, JUDETUL TULCEA STR. PRINCIPALA, NR.34, COD POSTAL 827100; tel: 0240 573 134; fax: 0236 833 044; e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

Analiza SWOT - comuna I.C.Bratianu, judeţul Tulcea       

PUNCTE TARI

- apropiere de municipiul Galați - (locuri de muncă);
- piața de desfacere la Galați;
- apropierea fluviului Dunărea;
- teren arabil în suprafețe mari;
- terenul este cultivat 100%;
- pășuni și multe capete de animale;
- în comună există toate dotările publice necesare :
            - școală de 8 clase;
            - grădiniță cu 2 grupe;
            - cămin cultural;
            - sediu poliție;
            - cabinet medical;
            - farmacie;
            - biserică în stare bună;
            - punct muzeal la școală;
- comuna este străbătută de drumul Național DN22 E;
- 90% din străzile din sat sunt pietruite;
- există iluminat public;
- infracționalitatea în scădere;
- parteneriat pentru colectare deșeuri cu orașul Măcin și alte 9 comune din zonă;
- în școală se face educație civică de mediu;
- există atitudine civică;
- bază sportivă este în lucru;
- există inventariat domeniul public și privat al comunei;
- existența lacului Sălcuța –eventual punct de interes turistic;
 - baza materială bună pentru învățământ;
- management școlar adecvat;
- pădurile din teritoriu-posibilități de agrement și peisaj atractiv;
- existenţa unor curse zilnice directe  Măcin-Tulcea; Brăila și Galați;
- conectarea la telefonia fixă;
- servicii de telefonie mobilă cu acoperire completă în toată comuna - reprezintă o alternativă la telefonia fixă;
- creşterea interesului manifestat către formarea profesională postliceală și profesională;
- existenţa a unui cămin cultural și a unei biblioteci publice cu activitate susținută;
- personal didactic calificat;
- şcoala contribuie la derularea corespunzătoare a programelor pentru valorificarea tradiţiilor locale;
- acces la servicii medicale (dispensar, farmacie);
- personal medical specializat ;
- personal calificat în medicina veterinară (1 medic) ;
- bază sportivă în execuție;

 

PUNCTE  SLABE

- apropiere de municipiul Galați;
- legea 18/1991-a fondului funciar nu este nefinalizată;
- nu există rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare, gaze;
- 20% din locuințe (în zonă lotizată) nu au alimentare cu energie electrică;
- cămin cultural nefuncțional;
- cetățenii nu sunt informați cu privire la sisteme de finanțare din fonduri europene;
- sunt puține societăți comerciale în comună;
- societățile comerciale sunt înregistrate la Galați și își desfășoară activitatea la I.C. Brătianu;
- drumul Național traversează comuna și se afectează locuințele;
- nu există sistem de colectare a produselor animaliere și cerealiere;
- nu sunt create asocieri cu alte UAT-uri  din zonă – în afara celei pentru managementul deșeurilor;
- domeniul public și privat al comunei nu este intabulat;
- terenurile intravilane și extravilane ale persoanelor fizice nu este intabulat;
- nu există sistem centralizat de colectare deșeuri;
- lipsa teren de joacă pentru copii;
- curțile oamenilor nu se cultivă;
- animalele umblă libere pe străzi-pericol de accidente;
- lipsa unei strategii locale;
- lipsa sistemului centralizat de canalizare menajeră și de apă potabilă;
- lipsa sistemului de alimentare cu gaz;
- lipsa trotuarelor  la drumul Național (pericole de accidente);
- lipsa de coordonare la nivel local cu privire la promovarea potenţialului natural, valorilor de patrimoniu istoric şi cultural;
- lipsa de fonduri pentru dezvoltarea agriculturii şi a zootehniei;
- practicarea unei agriculturi de subzistenţă;
- lipsa unor sisteme de valorificare a produselor agricole și animaliere;
- suprafața mică împădurită care determină accentuarea secetei;
- fragmentarea terenurilor arabile;
- sisteme de irigații insuficiente;
- nu este asigurată o sistematizare corespunzătoare în pas cu extinderea zonelor de locuit (străzi principale şi străzi secundare) corespunzătoare către şi în cartierele noi al căror grad de expansiune este influenţat de necesitatea suplimentării spaţiilor de locuit;
- cost relativ ridicat al utilităţilor;
- lipsa unui sistem adecvat de iluminat public în zonele de extindere ale comunei (cartiere noi);
- inexistenţa unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor;
- slaba diversificare a sectoarelor economice şi dependenţa celor dezvoltate de agricultura şi turism;
- parteneriatele public-privat inexistent;
- lipsa cursurilor locale de management destinate micilor întreprinzători, în special în sectorul turism şi servicii conexe;
- slaba implicare a comunităţii de afaceri în problemele comunităţii locale;
- lipsa unei culturi manageriale în sectorul privat;
- investiţii reduse în sectorul privat pe partea de resurse umane şi de formare profesională;-
- plecarea tinerilor către alte oraşe mai mari care prezintă alte oportunităţi de ocupare;
- oferta de instruire redusă ca varietate - în mod special în direcţia formării profesionale pe segmentul turism şi activităţi conexe turismului;
- implicarea într-o mică măsură a tinerilor la viaţa culturală şi sportivă;
- lipsa unor programe de educare/informare a populaţiei privind teme sociale (violenţa, consumul de alcool, de droguri);
- lipsa unor locuri de recreere/joacă în cadrul comunei;
- lipsa unei strategii adecvate de atragere a unor acţiuni sportive, culturale;
- insuficienta dotare cu materiale didactice;
- activităţi extraşcolare slab dezvoltate;
- infrastructură insuficientă pentru protecţia naturii şi a peisajului;
- slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici în problematica protecţiei mediului;

 

OPORTUNITĂȚI

- promovarea investițiilor pentru valorificarea produselor (cereale și animale);
- valorificarea durabilă a patrimoniului natural-lacul Sălcuța și zona de luncă a Dunării;
- atragerea de finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare;
- promovarea conștiinței civice;
- condiții favorabile unei agriculturi ecologice în gospodării individuale;
- posibilitatea înfiinţării unei asociaţii intercomunitare;
- politici naţionale de promovare a turismului;
- posibilitatea de a atrage investiţii pe diverse activităţi (turism, agroturism, agricultură) care să contribuie la îmbunătăţirea permanentă a situaţiei comunităţii locale prin menţinerea unei infrastructuri de acces în condiţii optime;
- asfaltarea străzilor adiacente;
- dezvoltarea infrastructurii;
- accesarea unor linii de finanţare pe componenta de protecţie a mediului - gestionarea deşeurilor reciclabile;
- aducerea iluminatului public la standardele naţionale şi internaţionale în vigoare;
- punerea în valoare a unor obiective cu valoare istorică ;
- politici guvernamentale de sprijin în turism;
- programe guvernamentale şi europene de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi
microîntreprinderilor;
- deschiderea furnizorilor de instruire antreprenorială faţă de iniţierea de programe de formare profesională specializate pe meserii legate de turism şi servicii conexe;
- implicarea actorilor locali din domeniile socio-economice în rezolvarea problemelor comunităţii;
- valorificarea/amenajarea zonelor de agrement şi a resurselor naturale neexploatate (apă, aer, peisaj) prin dezvoltarea  agroturismului;
- dezvoltarea sectorului agricol prin horticultură, pomicultură, legumicultură în mod ecologic;
- dezvoltarea sectorului de valorificare a plantelor aromatice şi medicinale;
- forţa de muncă disponibilă;
- înfiinţarea unui centru de informare turistică;
- valorificarea produselor specifice şi ecologice;
- posibilităţi de comercializare a produselor rezultate în urma creşterii animalelor  (lână, carne, lactate);
- îmbunătăţirea imaginii, revitalizarea prestigiului zonei;
- integrarea agriculturii şi dezvoltării rurale în Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, prin stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter comercial
- încurajarea parteneriatului public/ privat pentru valorificarea corespunzătoare a produselor agricole;
- implementarea tehnicilor agricole moderne şi performante.
- accesarea unor finanţări nerambursabile care acordă sprijin proiectelor de resurse umane;
- încurajarea angajării tinerilor absolvenţi de învăţământ de orice tip pe programe guvernamentale de subvenţionare;
- iniţiative comune de îmbunătăţire a ofertei de instruire prin dezvoltarea unor parteneriate cu autorităţi publice - instituţii de învăţământ - mediu de afaceri;
- dezvoltarea şi diversificarea componentei caritabile, filantropice - dezvoltarea imaginii în faţa comunităţii;
- participarea la proiecte şi programe susţinute financiar de organisme naţionale şi internaţionale;
- extinderea contactelor şi parteneriatelor în sistemul educaţional;
- păstrarea specificului zonei în meserii prin crearea unor clase de ucenici;
- atragerea de fonduri pentru dezvoltarea unor meșteșuguri tradiționale;
- crearea unui centru pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare;
- amenajarea unui teren sportiv în afara comunei;
- Reţeaua Europeană Natura 2000 –motor de dezvoltare;
- posibilitatea dezvoltării unor tehnologii performante în domeniul gestionării deşeurilor dar şi de reciclare a acestora;
- oportunitatea dezvoltării protecţiei mediului zonei prin proiecte cu finanţare nerambursabilă;
- oportunitatea adoptării unor măsuri ce vizează împăduriri pe anumite suprafeţe de teren, vizând astfel protecţia mediului împotriva unor factori dăunători precum degradarea terenurilor agricole,
eroziunea eoliană şi pluvială etc.;
- posibilitatea aplicării unor măsuri de conştientizare a populaţiei cu privire la dezvoltarea durabilă şi la protecţia mediului;
- disponibilitate de fonduri a Uniunii Europene alocate pentru sectorul de mediu;
- disponibilitate de fonduri structurale pentru managementul integrat al deşeurilor;
- disponibilitate de fonduri a Uniunii Europene pentru protecţia naturii;
- dezvoltarea sustenabilă a turismului;
- oportunităţi de valorificare a energiei alternative.

 

AMENINȚĂRI

- sporirea circulaţiei şi crearea de blocaje în zonele sensibile;
- menţinerea unui aspect dezagreabil a comunei, datorită unei infrastructuri de transport necorespunzătoare  (străzi secundare, trotuare, parcări).
- riscuri de înfundare a străzilor în condiţii meteorologice nefavorabile;
- înregistrarea unor întreruperi frecvente în reţeaua de iluminat, datorate stării necorespunzătoare a reţelelor;
- cadru legislativ insuficient pentru sprijinul IMM-urilor la start-up;
- instabilitatea legislativă;
- continuarea procedurilor birocratice, complexe şi cu durată mare în timp, pentru obţinerea de finanţări nerambursabile sau rambursabile;
- atracţiile turistice potenţiale necesită investiţii importante externe pentru a fi puse în valoare;
- lipsa unei coordonări de atragere a investiţiilor străine;
- înstrăinarea terenurilor agricole şi a produselor rezultate;
- mentalitate tradiţionalistă;
- calamităţi naturale;
- deplasarea forţei de muncă locale în afara comunei şi în afara graniţelor ţării;
- participare civică scăzută;
- dezinteresul tinerilor faţă de procesul educativ;
- lipsa de educaţie sanitară;
- atitudinea refractară a populaţiei faţă de propria stare de sănătate;
- incidenţa bolilor transmisibile şi a bolilor cronice;
- apariţia unui decalaj social între persoanele care îşi pot permite o asigurare medicală şi persoanele defavorizate;
- dificultăţi în susţinerea costurilor de investiţie a proiectelor majore în domeniul infrastructurii;
- orice formă de poluare poate avea consecinţe economice semnificative asupra activităţii din zonă;
- defectele poluării asupra stării de sănătate a populaţiei;
- creşterea necontrolată a traficului vehiculelor cu consecinţe adverse asupra emisiilor în aer;
- extinderea suprafeţelor construite în defavoarea spaţiilor verzi;
 - creşterea economică poate avea ca rezultat creşterea presiunii asupra biodiversităţii;
- poluarea apelor datorită activităţii necorespunzătoare a anumitor societăţi comerciale/ populaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.

 p1-  admin, 16-01-2016   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria I_C_Bratianu - Toate drepturile rezervate