ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI I.C.BRATIANU
 
U.A.T COMUNA I.C. BRATIANU, JUDETUL TULCEA STR. PRINCIPALA, NR.34, COD POSTAL 827100; tel: 0240 573 134; fax: 0236 833 044; e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna I C Bratianu: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTARARE A nr. 1 privind alegerea presedintelui de sedinta 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
2 HOTARAREA nr. 02 Privind imputernicirea primarului comunei I.C.Bratianu pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei pe anu12014; 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
3 H O T A R A R E A Nr.3 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la bugetul local si bugetul activititilor finantate integral sau partial din venituri proprii la finele anului 2014 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
4 HOTARAREA nr. 4 privind aprobarea Planului cu actiunile si lucrarile de interes local pentru repartizarea orelor de munca de catre persoanele bencficiarc de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,cll modificarile si completarile ulterioare 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
5 H O T A R A R E A Nr. 5 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de salubrizare in comuna I.C.Bratianu, judetul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
6 H O T A R A R E A Nr 6 Privind delegarea gestiunii si atribuirea contractului public de salubrizare catre SC ECOSAL TECH SA Macin. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
7 H O T A R A R E A Nr. 7 privind stabilirea unor tarife si taxe speciale de competenta Consiliului local I.e. Bratianu, pentru annl 20tS 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
8 H O T A R A R E A Nr. 8 privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei I.C.Bratianu 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
9 H O T A R A R E A Nr. 9 privind modificarea art. 13, alin. (2), lit. (b) din Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor !ji activitatilor Departamentului Administrativ prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate interes public general, apr 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
10 H O T A R A R E A Nr. 10 Privind aprobarea functionarii cu personalitate juridica a unitatii de invatamant scoala Gimnaziala "Ion Creanga" din omuna I.C.Bratianu, Judetul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
11 H O T A R A R E A Nr.11 Privind aprobarea modificarii prevederilor art. 67 din Regulamentul propriu de organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei I.C.Bratianu, Judetul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
12 HOTARAREA nr.12 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei I.C. Bratianu, judetul Tulcea pentru anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
13 HOTARARE A nr. 13 Privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Local l.C.Bratianu pentru anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
14 HOTARAREA Nr. 14 pentru insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor Departamentului pentru registrul agricol, cadastru agricultura si activitati sanitar veterinare 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
15 HOTARAREA nr.15 privind modificarea prevederilor art. 9, lit. (b) din Hotararea Consiliului Local al I.C.Bratianu nr. 13 din 06.02.2015 l?i introducerea lit. (b) la art. 9, din H.C.L. 13 din 06.02.2015 cu un nou continut. 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
16 HOTARAREA nr. 16 Privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Local l.C.Bratianu pentru anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
17 HOTARAREA Nr. 17 Privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de superficie, uz si servitute asupra unor terenuri proprietatea Comunei I,C.Bratianu, in favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
18 HOTARAREA nr. 18 Privind aprobarea actualizarii P.U.G. si R.L.U. al Comunei I.C.Bratianu 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
19 HOTARAREA nr. 19 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la bugetullocal si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii la finele trimestrului I anul 2015 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
20 Hotararea nr 20 privind aprobarea preturilor la apa potabila livrata in comuna I.C.Bratianu 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
21 Hotararea nr 21 privind aprobarea includerii comunei IC Bratianu in teritoriul eligibil acoperit de parteneriatul GAL Dobrogea de Nord 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
22 Hotararea nr 1 privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a CL al comunei I.C. Bratianu 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
23 Hotararea nr 1 privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a CL al comunei I.C. Bratianu 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
24 Hotararea Nr 2 privind constatarea rezultatului validarii mandatelor de consilieri ai CL al comunei I.C. Bratianu 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
25 Hotararea Nr 3 privind constituirea CL al comunei I.C. Bratianu 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
26 Hotararea Nr 4 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL al comunei I.C. Bratianu 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
27 Hotararea Nr 5 privind alegerea viceprimarului 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
28 Hotararea Nr 6 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei I.C. Bratianu 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
29 Hotararea Nr 7 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local I.C. Bratianu 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
30 Hotararea Nr 8 privind stabilirea unor tarife si taxe speciale de competenta Consiliul local I.C. Bratianu, pentru anul 2014 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
31 Hotararea Nr 9 privind aprobarea documentatiei PUZ Construire parc fotovoltaic 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
32 Hotararea Nr 10 privind aprobarea infiintarii S.C. ECOSALTECH S.A. Macin 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
33 Hotararea Nr 11 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii investitiei Reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminului cultural din com. I.C. Bratianu, jud. Tulcea 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
34 Hotararea Nr 12 privind aprobarea SF reactualizat pentru proiectul CANALIZARE MENAJERA 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
35 Hotararea Nr 13 privind aprobarea functionarii cu personalitate juridica a Scolii Gimnaziale Ion Creanga 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
36 Hotararea Nr 14 privind aprobarea trecerii Caminului cultural si a terenului aferent din domeniu public in domeniu privat si transmiterea in folosinta gratuita la CNI pe perioada executiei lucrarilor 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
37 Hotararea Nr 15 privind privind aprobarea mentinerii contributiei proprii necesare implementarii proiectului CANALIZARE MENAJERA 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
38 Hotararea Nr 16 privind - incetare mandat Puiu Marius 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
39 Hotararea Nr 17 privind drepturi banesti personal didactic 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
40 Hotararea Nr 18 privind participarea la asociatia ITI Delta Dunarii 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
41 Hotararea Nr 19 privind angajare personal alimentare cu apa 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
42 Hotararea Nr 20 privind validare mandat Toma Paula 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
43 Hotararea Nr 21 privind completare comisie invatamant sanatate... 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
44 Hotararea Nr 22 privind aderare la ITI Delta Dunarii 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
45 Hotararea Nr 23 privind rectificare buget 2014 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
46 Hotararea Nr 24 privind rectificare buget 2014 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
47 Hotararea Nr 25 privind alegere presedinte sedinta 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
48 Hotararea Nr 26 privind aprobare strategie integrata dezvoltare durabila 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
49 Hotararea Nr 27 privind taxa speciala salubrizare 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
50 Hotararea Nr 28 privind alocare suma biserica Sf. Nicolae 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
51 Hotararea Nr 29 privind rectificare buget 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
52 Hotararea Nr 30 privind implicare public in revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
53 Hotararea Nr 31 privind rectificare buget 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
54 Hotararea Nr 32 privind satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
55 Hotararea Nr 33 privind desemnare reprezentant in consiliu administratie scoala 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
56 Hotararea Nr 34 privind rectificare buget 2014 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
57 Hotararea Nr 35 privind situatie financiara trim III 2014 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
58 Hotararea Nr 36 privind acord asociere competitii fotbal 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
59 Hotararea Nr 37 privind functii publice aprobare organigrama 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
60 Hotararea Nr 38 privind planuri de actiuni pe timpul iernii 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
61 Hotararea Nr 39 privind asistent personal Roman Ana Maria 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
62 Hotararea Nr 40 privind asistent personal Enachi Mariana 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
63 Hotararea Nr 41 privind rectificare buget 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
64 Hotararea Nr 42 privind rectificare buget 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
65 Hotararea Nr 44 privind reprezentant proceduri instante 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
66 Hotararea Nr 45 privind impozite si taxe pentru 2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144131400004-09-2015
67 Hotararea Nr 1. ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
68 Hotararea Nr 2. ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
69 Hotararea Nr 3. ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
70 Hotararea Nr 4. ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
71 Hotararea Nr 5. ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
72 Hotararea Nr 6. ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
73 Hotararea Nr 7. ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
74 Hotararea Nr 8. ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
75 Hotararea Nr 9. ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
76 Hotararea Nr 10. ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
77 Hotararea Nr 11. ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
78 Hotararea Nr 12. februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
79 Hotararea Nr 13. februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
80 Hotararea Nr 14. februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
81 Hotararea Nr 15. februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
82 Hotararea Nr 16. februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
83 Hotararea Nr 17. februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
84 Hotararea Nr 18. februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
85 Hotararea Nr 19. februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
86 Hotararea Nr 20. februarie 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
87 Hotararea Nr 21. martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
88 Hotararea Nr 22. martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
89 Hotararea Nr 23. martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
90 Hotararea Nr 24. martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
91 Hotararea Nr 25. martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
92 Hotararea Nr 26. martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
93 Hotararea Nr 27. martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
94 Hotararea Nr 28. martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
95 Hotararea Nr 29. martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
96 Hotararea Nr 30. martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
97 Hotararea Nr 31. martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
98 Hotararea Nr 22 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
99 Hotararea Nr 23 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
100 Hotararea Nr 24 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
101 Hotararea Nr 25 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
102 Hotararea Nr 26 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
103 Hotararea Nr 27 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
104 Hotararea Nr 28 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
105 Hotararea Nr 29 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
106 Hotararea Nr 30 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
107 Hotararea Nr 31 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
108 Hotararea Nr 32 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
109 Hotararea Nr 33 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
110 Hotararea Nr 34 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
111 Hotararea Nr 35 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
112 Hotararea Nr 36 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
113 Hotararea Nr 37 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
114 Hotararea Nr 38 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
115 Hotararea Nr 39 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
116 Hotararea Nr 40 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
117 Hotararea Nr 41 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
118 Hotararea Nr 42 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
119 Hotararea Nr 43 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
120 Hotararea Nr 44 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
121 Hotararea Nr 45 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
122 Hotararea Nr 46 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
123 Hotararea Nr 47 - 2015 2015 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146170440027-04-2016
124 H.C.L. nr. 32 din 07.04.2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146265480008-05-2016
125 H.C.L. nr. 33 din 27.04.2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146265480008-05-2016
126 H.C.L. nr. 34 din 27.04.2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146265480008-05-2016
127 H.C.L. nr. 35 din 27.04.2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146265480008-05-2016
128 H.C.L. nr. 37 din 27.04.2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146265480008-05-2016
129 H.C.L. nr. 38 din 27.04.2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146265480008-05-2016
130 H.C.L. nr. 36 din 27.04.2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146265480008-05-2016
131 HOTARAREA nr. 7 privind constituirea comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei LC.Bratianu, judetul Tulcea 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147336840009-09-2016
132 39. H.C.L. nr. 39 din 31.05.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
133 40. H.CL. nr. 40 din 31.05.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
134 41. H.C.L. nr. 41 din 31.05.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
135 42. H.C.L. nr. 42 din 31.05.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
136 43. H.C.L. nr. 43 din 31.05.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
137 44. H.C.L. nr. 44 din 31.05.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
138 45. H.C.L. nr. 45 din 31.05.2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
139 01. H.CL. nr. 01 din 23.06.2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
140 02. H.C.L. nr. 02 din 23.06.2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
141 03. H.C.L. nr.03 din 23.06.2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
142 04. H.C.L. nr. 04 din 23.05.2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
143 05. H.C.L. nr. 05 din 23.06.2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
144 06. H.C.L. nr. 06 din 04.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
145 07. H.C.L. nr. 07 din 04.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
146 08. H.C.L. nr. 08 din 04.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
147 09. H.C.L. nr. 09 din 14.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
148 10. H.C.L. nr. 10 din 26.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
149 11. H.C.L. nr. 11 din 26.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
150 12. H.C.L. din 26.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
151 13. H.C.L. nr. 13 din 26.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
152 14. H.C.L. nr. 14 din 26.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
153 15. H.C.L. nr. 15 din 26.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
154 16. H.C.L. nr. 16 din 26.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
155 17. H.C.L. nr. 17 din 26.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
156 18. H.C.L. nr. 18 din 26.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
157 19. H.C.L. nr. 19 din 26.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
158 20. H.C.L. nr. 20 din 26.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147345480010-09-2016
159 HOTARAREA Nr 35 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.26/31.08.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
160 HOTARAREA Nr 34 Privind aprobarea planului operativ de actiune pe timpul iernii 2016 - 2017 pe reteaua drumurilor de interes local 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
161 HOTARAREA nr 36 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.36/31.08.2005 de atribuire loturi de casa 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
162 HOTARAREA nr37 Privind aprobarea atribuirii cu titlul gratuit a cate un lot teren intravilan din domeniul privat al Comunei 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
163 HOT ARAREA nr 38 privind dobandirea calitatii de "membru de onoare, fara drept de vot" in cadrul "Asociatiei Grup de Actiune Locala Dobrogea de Nord Tulcea" 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
164 Hotararea Nr 39. privind aprobarea achizitionarii de servicii de audit financiar extern 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
165 HOTARAREA nr. 40 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar trim 3 /2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
166 HOTARAREA nr.49 din 29.12.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor pe teritoriul comunei I. C. Bratianu, jud. Tu lcea 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148451760016-01-2017
167 HCL 19 din 22 iunie 2017 reziliere contract concesiune 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
168 HCL 20 din 22 iunie 2017 rectificare buget 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
169 HCL 21 din 22.06.2017 inchiriere suprafata teren - licitatie 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
170 HCL 21 din 22.06.2017 - Corectie pag 2 din Studiu oportunitate 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
171 HCL.33 2017 majorare contributie ACOR 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150239880011-08-2017
172 HCL.34 2017 modificare HCL achizitionare servicii juridice 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150239880011-08-2017
173 HCL 32 2017- licitatie publica inchiriere teren 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150239880011-08-2017
174 HCL 59 2017 aprobare retea scolara 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152356680013-04-2018
175 HCL 68 2017 aprobare functionare scoala 2018 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152356680013-04-2018
176 HCL 1 2017 presedinte sedinta 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148572720030-01-2017
177 HCL 2 2017 aprobare cont executie 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148572720030-01-2017
178 HCL 3 2017 aprobare functionare scoala 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148572720030-01-2017
179 HCL 4 2017 mandatare raport evaluare secretar 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148572720030-01-2017
180 HCL 5 2017 modificare HCL 42 2016 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148823280028-02-2017
181 HCL 6 2017 modificare HCL 48 2016 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148823280028-02-2017
182 HCL 7 2017 cotizatii ACOR 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149082120030-03-2017
183 HCL 8 2017 aprobare buget 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149082120030-03-2017
184 HCL 9 2017 eliberare din functie administrator public 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149082120030-03-2017
185 HCL 10 2017 modificare HCL 48 2016 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
186 HCL 11 2017 imputernicire ADI deseuri 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
187 HCL 12 2017 presedinte sedinta 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
188 HCL 13 2017 atribuire lotiri de casa tineri 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
189 HCL 14 2017 modificare HCL 7 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
190 HCL 15 2017 eliberare din functie administrator 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149349960030-04-2017
191 HCL 17 2017 angajare administrator 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149609160030-05-2017
192 HCL 18 2017 aprobare cont executie martie 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
193 HCL 19 2017 reziliere contract concesiune 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
194 HCL 20 2017 rectificare buget 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
195 HCL 21 2017 licitatie publica teren 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149877000030-06-2017
196 HCL 22 2017 presedinte sedinta 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150136200030-07-2017
197 HCL 25 2017 acord de principiu achizitie servicii Zaclau 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150136200030-07-2017
198 HCL 27 2017 modificare HCL 21 2017 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150136200030-07-2017
199 HCL 28 2017 rectificare buget 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150136200030-07-2017
200 HCL 30 2017 inventar strazi 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150136200030-07-2017
201 HCL 31 2017 regulament cadru licitatii 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150136200030-07-2017
202 HCL 32 2017 licitatie inchiriere teren 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
203 HCL 33 2017 majorare contributie ACOR 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150404040030-08-2017
204 HCL 43 2018 aprobare documentatie avizare - eficientizare energetica 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153955080015-10-2018
205 HCL 44 2018 aprobare documentatie avizare - eficientizare energetica 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153955080015-10-2018

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria I_C_Bratianu - Toate drepturile rezervate